Om Brukstorget

Redan före världskriget och i synnerhet efter dess utbrott hade tillverkningen vid Gunnebo Bruk av tråd, särskilt handelstråd, inte motsvarat efterfrågan, varför man inom styrelsen diskuterat olika förslag för tråddragerirörelsens utvidgande.

Gunnebo Bruk hade fattade ett beslut om att möta en ökande efterfrågan på ståltråd och spik genom att bygga en ny fabrik på västkusten. Disponent Gösta Klemming erhöll uppdraget att etablera denna.

14 april 1917 bildades Varbergs Jernverks Aktiebolag. Fabriken byggdes i Varberg då staden erbjöd lämplig industrimark och god energiförsörjning. Varbergs unika läge, med isfri västkusthamn och goda landkommunikationer, som fortfarande består, var också mycket bra för transporter via lastfartyg och liknande.

Den 9 nov 1918 sattes driften igång i Varbergsverket. Varbergsfabriken kunde i fråga om modern utrustning och ekonomiska framställningsmetoder mäta sig med utlandets förnämsta verk.

Varbergsverket drevs i Gunnebo Bruks anda fram till år 1987. Marknaden för ståltråd och spik hade förändrats och ledningen beslutade därför att verksamheten i Varberg skulle läggas ner. Fabrikslokalerna fylldes efter det av en rad mindre verksamheter och olika entreprenörer avlöste varandra under åren.

År 2007 togs ett beslut om att ta tillvara på fastighetens potential och bygga vidare på på det historiska arvet. Det fanns en vision om att det skulle gå att skapa någonting unikt genom att förena det skilda verksamheterna under ett gemensamt område, Brukstorget.

Baleno Fastighets AB äger och förvaltar fastigheterna på Brukstorget. Bolaget är familjeägt av Claes och Karin Dahlgren som tog över driften 2005. Vi förvaltar ett gammalt arv med de gamla industrilokalerna som en gång i tiden inrymde Gunnebo bruk och Varbergsverket.

Fastigheten som har en välbevarad tegelfasad med stora välvda fönster ger ett charmigt och gediget intryck och andas industrihistoria i Varberg. Där förvaltningen syftar till att bevara och bygga vidare på denna intressanta industrihistoria som sitter i tegelväggarna.
Förvaltningen är långsiktig och ambitionen är att leva med och nära våra hyresgäster och att optimera ett flöde av människor till fastigheten.

Vår affärsidé är: vi skapar plats åt Ert företag.